Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2018

Tháng Mười 4, 2018 9:01 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG VĂN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH-TV                                                              Quảng Văn, ngày 28 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2018

Với chủ đề: “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

– Thực hiện 374/ KH- UBND ngày 20 tháng 9 năm 208 của ủy ban nhân dân Thị x công văn số 121/ BCĐ ngày 14/9/2018 của UBND Tỉnh Quảng Bình
– Công văn số 1987/ SGDĐT- GDCN- TX ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
– Công văn sốã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

– Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu trường TH Số 1 Quảng Văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
– Từ tình hình thực tế của nhà trường, Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.Mục đích.
– Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời , Xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc kỷ nguyên số; đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ , nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội.
– Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
– Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
– Tạo cơ hội cho các em học sinh ở các lứa tuổi từ 6-10 có được kiến thức nền tảng để tiếp tục trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân vì ngày mai lập nghiệp.
2.Yêu cầu.
– Bộ phận Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường và Tổng phụ trách Đội để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018.
– Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
– Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 : “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”
2. Thành phần tham gia:
– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em HS.
3. Thời gian thực hiện:
– Thời gian tổ chức: 16h đến 17h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018.
– Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 7/10/2018.
4. Ban chỉ đạo:
Đ/c: Trần Thị Mỹ Dạ – P.Hiệu trưởng – Trưởng ban
Đ/c: Trần Trung Dũng – TPT Đội – Phó ban
Đ/c: Cao Thị Bảo Yến – CBTV – Ban viên
5. Ban tổ chức:
Đ/c : Trần Trung Dũng – BT Chi đoàn -TPT -Trưởng ban
Đ/c: Cao Thị Bảo Yến – CBTV – Phó ban
6. Nội dung chương trình:
– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
– Phát biểu của phó hiệu trưởng về hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.
– Cán bộ Thư viện giới thiệu sách.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Thời gian tổ chức: Từ 16h đến 17h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018.
2. Địa điểm: Sân trường – Trường TH Số 1 Quảng Văn
3. Thành phần tham gia:
– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.
4. Nội dung, chương trình :
– Ổn định tổ chức.
* Phần lễ:
– Chào cờ
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– P.Hiệu trưởng khai mạc
* Phần hội:
1.Trưng bày,thuyết trình sách giữa các lớp. Mỗi lớp chọn môt cuốn sách và chọn một em giới thiệu, thuyết trình về cuốn sách đó.(GVCN lên thư viện mượn sách cho lớp mình)
2. Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: P. Hiệu trưởng
3. Phát biểu của giáo viên, học sinh.
4. Cán bộ Thư viện Giới thiệu sách.
* Bế mạc:
– Tổng kết chương trình và bế mạc
5. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng.
– Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ trước thời gian tổ chức khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc tuần lễ học tập suốt đời.
Nội dung băng rôn: “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”
– Đưa bài giới thiệu sách lên website trường.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
– Xây dựng kế hoạch: Cô Cao Thị Bảo Yến – NV Thư viện
– Tổ chức chương trình: Thầy Trần Trung Dũng (TPT)
– Chuẩn bị trang trí chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018: Đoàn thanh niên
– Triển lãm sách tại Thư viện : Cô Cao Thị Bảo Yến.
– Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia đầy đủ trong buổi lễ. Các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công tốt đẹp.
* Kinh phí thực hiện
– Kinh phí hoạt động của nhà trường
Để tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018, nhà trường yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công trong nội dung kế hoạch này./.

DUYỆT CỦA BHG                                           NGƯỜI LẬP

   Trần Thị Mỹ Dạ                                         Cao Thị Bảo Yến