Thông báo nhà trường

12805672_187853834921695_4416278059073729856_n

KẾ HOẠCH NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG VĂN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7/KH-NT                                           Quảng Văn, ngày 07 tháng 01 năm 2017    V/v kế hoạch tổ…
14801164_380733535649309_1087997050_n

KẾ HOẠCH TUẦN 22

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG VĂN              …